Privacy Statement Beltane bv

Beltane bv respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van haar site en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens in het kader van de door u gekozen dienst. Beltane bv acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Beltane bv is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij maken voor iedere klant die bij ons een dienst afneemt een account aan. In uw account staan onder andere de volgende gegevens:
• NAW gegevens
• telefoonnummer
• factuuradres
• emailadres
• betaalgegevens
• naam en telefoonnummers van uw contactpersonen
Als u zich bij Beltane bv aanmeldt voor het ontvangen van onze Nieuwsbrief
bewaren en gebruiken wij uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door uworden opgegeven, in het kader van de gevraagde dienst. Deze gegevens kunnen op uw verzoek altijd gewijzigd of verwijderd worden.

 

Verstrekken gegevens aan derden

Af en toe moeten we andere bedrijven buiten Beltane bv inhuren om ons te helpen met bepaalde diensten. In sommige van deze gevallen moeten we uw gegevens delen met die bedrijven, omdat zij die nodig hebben om de service aan Beltane bv en uiteindelijk aan u, uit te kunnen voeren.
We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de andere ze nodig heeft. Ze worden streng gecontroleerd door Beltane bv om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd blijft. Deze partijen mogen nooit zelfstandig uw gegevens gebruiken of doorgeven.
Ook kunnen we uw gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de dienst af te handelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons beleid ten aanzien van privacy of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet correct zijn, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.